Souhlas se zasíláním obchodních sdělení 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) uděluji společnosti Intelligent Studios s.r.o., se sídlem V Parku 2294/2, Praha 4 – Chodov. IČ: 27907147, tel.: +420 724 763 217, email: pomoc@intelstudios.com („Správce”) tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů, které ode mne Správce získal při registraci do služby Livestorm, a to v rozsahu identifikační údaje (jméno, příjmení) kontaktní údaje (telefon, e-mail) („Osobní údaje“). Účelem zpracování je přímý marketing – zasílání e-mailových a jiných obchodních sdělení, přímé oslovení pomocí telefonního kontaktu. V rámci zpracování Osobních údajů bude docházet k profilování, jehož předmětem bude cílení marketing. Cílem takového profilování je zajištění, že mi budou zasílány a zobrazovány nabídky pouze těch produktů, které jsou pro mou osobu podle názoru Správce vyhovující. Souhlas uděluji po dobu trvání registrace do služby Livestorm a na další 3 roky po jeho ukončení. Souhlas je možné kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Beru na vědomí, že v souvislosti se zpracováním mých údajů podle tohoto souhlasu mám práva podle článků 15 až 22 GDPR, zejména:

  • právo požadovat od Správce potvrzení, zda zpracovává mé osobní údaje; dále mohu požadovat bližší informace o takovém zpracování. Pokud bude mít Správce nepřesné údaje, mohu požadovat jejich opravu;
  • jestliže budou splněny podmínky článku 17 GDPR, mohu požadovat výmaz mých osobních údajů. Toto právo mohu využít zejména pokud odvolám tento souhlas se zpracováním a Správce nebude mít žádný další právní důvod pro zpracování;
  • v případech stanovených v článku 18 GDPR mám právo na to, aby Správce omezil zpracování mých osobních údajů. Po dobu omezení budou mé údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s mým souhlasem, nebo k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků, k ochraně práv jiné osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu;
  • za podmínek článku 20 GDPR mám právo obdržet od Správce veškeré osobní údaje, které od o mne získal, a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu. V takovém případě mohu požadovat, aby Správce předal mé osobní údaje jinému správci, bude-li to technicky proveditelné;
  • mám právo na námitky proti zpracování. Uplatním-li toto právo, nebude Správce dále mé osobní údaje pro účely přímého marketingu nadále zpracovávat.

Pokud se budu domnívat, že zpracováním mých osobních údajů došlo k porušení GDPR, mohu se obrátit se stížností k některému z dozorových úřadů, zejména v členském státě mého obvyklého bydliště, místa výkonu mého povolání, nebo místa, kde k údajnému porušení došlo. V případě České republiky je takovým dozorovým úřadem Úřad pro ochranu osobní údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel: + 420 234 665 111, www.uoou.cz.